SIMULAREA CONCURSULUI DE

ADMITERE

7 MARTIE 2020

 

ASISTENȚĂ MEDICALĂ

Chimie

Varianta B

 

 

 

 

 

 

 

1.       

Alegeți afirmația corectă:

A. īn molecula zaharozei există o legătură dicarbonilică;

B.  dizaharidele cu legătură monocarbonilică nu se oxidează cu reactivii Tollens și Fehling;

C.  oligo- și polizaharidele se obțin prin hidroliza monozaharidelor;

D. celuloza este formată din resturi de -glucopiranoză;

E.  glicogenul este polizaharida de rezervă a plantelor.

2.       

Se supune condensării crotonice un amestec de 100 g acetonă și 20 g H2SO4 96% (m/m) īntr-un sistem īnchis. Știind că la final īn sistem există 15,48 g apă, randamentul reacției și denumirea produsului principal de reacție sunt:

A. 100% și 4-metil-3-penten-2-ona;

B. 9,48% și 3-metil-3-penten-2-ona;

C. 50% și 3-metil-3-penten-2-ona;

D. 94,54% și 4-metil-3-penten-2-ona;

E. 100% și 3-metil-3-penten-2-ona.

3.       

Tripeptida ce conține 20 atomi de hidrogen īn moleculă este:

A. glutamil-cisteinil-glicina;

B. glicil-valil-glicina;

C. valil-alanil-glicina;

D. glicil-lisil-glicina;

E. glutamil-alanil-glicina.

4.       

Pot avea loc următoarele reacții de condensare, cu EXCEPȚIA:

A. formaldehidă și fenol;

B. formaldehidă și LiAlH4;

C. formaldehidă și acetonă;

D. formaldehidă și 2,4-dinitrofenilhidrazină;

E. formaldehidă și acetofenonă.

5.       

Prin clorurarea totală a toluenului īn poziție benzilică se obține:

A. clorură de benzil;

B. clorură de benziliden;

C. clorură de feniliden;

D. clorură de benzin;

E. clorură de benzmetil.

6.       

Selectați afirmația corectă referitoare la fenoli:

A. fenolii prezintă NE = 3;

B. gruparea -OH este legată de un atom de carbon hibridizat sp3;

C. primul compus din seria fenolilor este alcoolul benzilic;

D. gruparea -OH este legată la catena laterală a unei hidrocarburi aromatice;

E. gruparea funcțională -OH este legată de un nucleu aromatic.

7.       

La tratarea anilinei cu clorură de acetil īn prezența catalizatorului AlCl3 poate rezulta:

A. un aminoacid aromatic;

B.  un aminoacid alifatic;

C.  o aldehidă;

D. un derivat halogenat;

E.  p-amino-acetofenona.

8.       

Cāți compuși cu formula moleculară C5H10O reduc reactivul Tollens (fără stereoizomeri)?

A. patru;

B. șapte;

C. cinci;

D. șase;

E. trei.

9.       

93g de anilină se supune reacțiilor de diazotare și cuplare, cānd se obțin 98,5 g de p-aminoazobenzen. Randamentul īntregului proces este:

A. 100%;

B. 50%;

C. 75%;

D. 25%;

E. 20%.

10.   

Se formează compuși cu caracter acid īn următoarele reacții, cu EXCEPȚIA:

A. hidroliza triclorofenilmetanului;

B. sulfonarea naftalinei;

C. reducerea acetofenonei cu LiAlH4;

D. reducerea nitrobenzenului;

E. hidroliza aspirinei.

11.   

Un amestec conținānd 40% propan și 60% propină (procente masice) se supune combustiei. Volumul de aer (condiții normale, cu 20% oxigen) necesar combustiei totale a 100 g amestec de hidrocarburi, este:

A. 147,84 L;

B. 1181,04 L;

C. 53,76 L;

D. 591,36 L;

E. 107,52 L.

12.   

Se dă schema de reacții:

Știind că A este omologul primului termen din seria alchenelor, alegeți afirmația corectă:

A. compusul C este un derivat cu reactivitate crescută;

B. ambele reacții sunt reacții de adiție;

C. compușii B și C sunt izomeri;

D. compușii B și C au N.E. diferite;

E. compușii B și C au același conținut procentual īn brom.

13.   

Compusul cu raportul masic C:H = 8:1, obținut prin etoxilarea anilinei, este:

A. N-α-hidroxi-etil-anilina;

B. N,N-di(hidroxi-metil)-anilina;

C. N-β-hidroxi-etil-anilina;

D. N,N-di(β-hidroxi-etil)-anilina;

E. N,N-di(α-hidroxi-etil)-anilina.

14.   

Numărul esterilor cu formula moleculară C6H12O2, care prin hidroliză acidă pot forma acidul formic (fără stereoizomeri) este:

A. cinci;

B. nouă;

C. opt;

D. șapte;

E. zece.

15.   

Alegeți afirmația corectă:

A. toți alcani sunt gaze cu miros neplăcut;

B. doar primii 4 termeni ai seriei alcanilor sunt gaze cu miros neplăcut;

C. izoalcanii au puncte de fierbere mai mari decāt n-alcanii corespunzători;

D. alcanii sunt substanțe nepolare;

E. alcanii au miros de sulf.

16.   

Se dau următoriicompuși: o-crezol (1), m-xilen (2), ciclohexanol (3), ciclohexenă (4), acetilenă (5), 2-butină (6). Au caracter acid:

A. 2, 3, 5;

B. 2, 4, 5;

C. 1, 5, 6;

D. 3, 4, 6;

E. 1, 3, 5.

17.   

Se dau afirmațiile referitoare la compusul cu structura de mai jos:

1. se formează prin condensarea a trei aminoacizi;

2. conține două grupări carbonilice de tip cetonă;

3. īn reacția de hidroliză a unui mol sunt necesari 2 moli de H2O;

4. nu prezintă caracter amfoter;

5. prezintă doi atomi de carbon asimetric;

6. prezintă patru grupări aminice īn moleculă.

Sunt adevărate:

A. 1, 3, 4;

B. 1, 3, 5;

C. 2, 4, 6;

D. 2, 3, 5;

E. 4, 5, 6.

18.   

Se dau următorii compuși: anilină (1), N-fenil-acetamidă (2), clorura de tetrametilamoniu (3), trimetilamina (4), p-toluidina (5). Au caracter bazic:

A. 1, 2, 5;

B. 1, 2, 4;

C. 2, 3, 4;

D. 1, 4, 5;

E. 1, 3, 5.

19.   

Gazul metan este un component al următoarelor amestecuri cu EXCEPȚIA:

A. gaz de baltă;

B. gaze naturale;

C. gaze de sondă;

D. gaz de sinteză;

E. gaz grizu.

20.   

Compușii corespunzători formulei moleculare C5H12O care nu reacționează cu sodiu metalic sunt īn număr de (inclusiv stereoizomeri):

A. cinci;

B. opt;

C. șase;

D. șapte;

E. patru.

21.   

Alegeți afirmația corectă

A.polizaharidele sunt compuși organici cu importanță biologică rezultați prin polimerizarea monozaharidelor;

B.albumina face parte din categoria proteinelor conjugate, conținānd o grupare prostetică;

C.denaturarea proteinelor determină pierderea funcțiilor lor fiziologice;

D.sulfamidele sunt medicamente utilizate pentru acțiunea lor analgezică;

E.scorbutul este o manifestare a hipervitaminozei cu vitamina C.

22.   

Acizii grași prezintă următoarele caracteristici, cu EXCEPȚIA:

A. au catena liniară;

B. au număr par de atomi de carbon;

C. pot conține maxim o legătură dublă īn moleculă;

D. au cel puțin patru atomi de carbon īn moleculă;

E. pot prezenta catenă nesaturată.

23.   

Selectați afirmația corectă referitoare la fenoli:

A. fenolii prezintă N.E. = 3;

B. gruparea -OH este legată de un atom de carbon hibridizat sp3;

C. primul compus din seria fenolilor este alcoolul benzilic;

D. gruparea -OH este legată la catena laterală a unei hidrocarburi aromatice;

E. gruparea funcțională -OH este legată de un nucleu aromatic.

24.   

Compușii corespunzători formulei moleculare C5H12O care nu reacționează cu sodiu metalic sunt īn număr de (inclusiv stereoizomeri):

A. cinci;

B. opt;

C. șase;

D. șapte;

E. patru.

25.   

Calculați volumul de benzen (r = 0,88 g/cm3) necesar pentru a obține 500 g DDT de puritate 70,9% (compus cu formula de mai jos), știind că reacțiile decurg cu un randament total de 50%.

A. 35,45 cm3;

B. 177,27cm3;

C. 354,54 cm3;

D. 709,09 cm3;

E. 118,18 cm3.

26.   

Alegeți afirmația FALSĂ:

A. peptida Ala-Ser-Gly-Val conține 4 legături peptidice;

B. serina și tirozina sunt hidroxi-aminoacizi;

C. peptida Gly-Gly nu prezintă enantiomeri;

D. adrenalina este un hormon derivat de la un aminoacid;

E. insulina are structură polipeptidică.

27.   

Compușii A, B și C sunt izomeri cu masa molară 108 g/mol și cu următoarea compoziție procentuală: 77,77% carbon, 7,40% hidrogen și 14,81% oxigen. Știind că: A nu reacționează nici cu Na, nici cu NaOH, B reacționează cu Na și cu NaOH, iar C nu reacționează cu NaOH, dar reacționează cu Na, identificați compușii.

A. 1-hidroxi-2-metilbenzen (A), o-crezol (B) și metoxibenzen (C);

B. timol (A), 1-hidroxi-2-metilbenzen (B) și metilbenzen (C);

C. metoxibenzen (A), o-xilen (B) și alcool benzilic (C);

D. metilbenzen (A), 1-hidroxi-2-metilbenzen (B) și metoxibenzen (C);

E. metoxibenzen (A), o-crezol (B), alcool benzilic (C).

28.   

Un amestec format din benzen și toluen se supune nitrării cu un amestec sufonitric. Selectați compusul care nu se poate forma īn amestecul de reacție:

A. 1,3,5-trinitrobenzen;

B. 2,4,6-trinitrotoluen;

C. 1,3-dinitrobenzen;

D. p-nitrotoluen;

E. 2,4-dinitroetilbenzen.

29.   

Care este cantitatea de săpun care se obține din 890 g de tristearină, īn prezența hidroxidului de sodiu, dacă randamentul reacției este de 75%?

A. 688,5 g;

B. 918 g;

C. 875 g;

D. 545,5 g;

E. 764,5 g.

30.   

Pentru oxidarea a 5 moli de 2-metil-2-butenă īn mediu de acid sulfuric se utilizează un volum de 1,2 L soluție de KMnO4. Concentrația molară a soluției de KMnO4 este?

A. 5M;

B. 6M;

C. 0,5M;

D. 3M;

E. 2M.

31.   

Tripeptida ce produce prin arderea unui mol un volum de 50,4 L CO2 (0°C și 4 atm) este:

A. glutamil-cisteinil-glicina;

B. glicil-valil-glicina;

C. valil-alanil-glicina;

D. glicil-lisil-glicina;

E. glutamil-alanil-glicina.

32.   

Selectați reacția din care rezultă ca produs principal acidul lactic:

A. hidroliza propionitrilului;

B. adiția hidrogenului la acidul propenoic;

C. adiția clorului la acidul propenoic;

D. hidroliza nitrilului acidului 2-hidroxi-propenonic;

E. hidroliza nitrilului acidului 2-cloropropionic.

33.   

Īn reacții Friedel-Crafts:

A.    pot participa doar derivați halogenați;

B.     un atom de carbon poate fi substituit cu o grupare acil;

C.     un atom de hidrogen de la atomi de carbon aromatici poate fi substituit cu un radical alchil;

D.    un atom de hidrogen de la atomi de carbon din catena laterală a unui compus aromatic poate fi substituit cu un radical acil;

E.     se poate obține vinilbenzenul.

34.   

Cāți compuși cu formula moleculară C5H10O reduc reactivul Tollens (fără stereoizomeri)?

A. patru;

B. șapte;

C. cinci;

D. șase;

E. trei.

35.   

Selectați afirmația FALSĂ referitoare la compusul cu următoarea structură moleculară:

A. raportul atomic C:H = 3:7;

B. este un alcool secundar;

C. prin deshidratare poate forma 2-metil-2-pentena;

D. prezintă 4 enantiomeri;

E. are un atom de carbon chiral.

36.   

Numărul izomerilor hexanului cu atomi de carbon terțiar este:

A. unu;

B. doi;

C. trei;

D. patru;

E. cinci.

37.   

Se consideră un amestec format dintr-o alchenă și o alchină. Știind că au același număr de atomi de hidrogen și diferența dintre suma atomilor de hidrogen și suma atomilor de carbon este 5, cele două substanțe sunt:

A. propenă și butină;

B. butenă și pentină;

C. pentenă și hexină;

D. pentenă și butan;

E. etenă și propină.

38.   

Selectați compusul care prin oxidare poate forma acidul propionic:

A. H3C-CH2-CH(OH)-CH3;

B. CH3-CH(OH)-CH3;

C.C6H5-CH(CH3)2;

D. HC≡C-CH3;

E. H2C=CH-CH3.

39.   

Hidrocarbura ce prezintă o diferență de 50 īntre conținutul īn carbon și conținutul īn hidrogen, exprimat īn procente de masă este:

A. metanul;

B. benzenul;

C. propina;

D. butena;

E. 1,4-pentadiena.

40.   

Se dau următoarele afirmații referitoare la compușii carbonilici:

1. 1 mol de glioxal poate reacționa cu maxim 2 moli de 2,4-dinitrofenilhidrazină;

2. mentona se poate obține prin reducerea mentolului;

3. etanalul se poate folosi la obținerea bachelitei și a novolacului;

4. propenalul și acroleina sunt omologi;

5. formaldehida, acetaldehida și acetona sunt miscibile cu apa īn orice proporție.

Sunt FALSE:

A. 2, 3, 4;

B. 1, 2, 5;

C. 2, 3, 5;

D. 1, 3, 4;

E. 2, 4, 5.

41.   

Esterul ce conține 31,58% oxigen, provenit de la un acid monocarboxilic, monohidroxilic, cu nucleu aromatic și un alcool monohidroxilic alifatic saturat, este:

A. benzoatul de metil;

B. salicilatul de metil;

C. benzoatul de etil;

D. fenilacetatul de metil;

E. 3-hidroxibenzoatul de etil.

42.   

Prin fermentația alcoolică a 180 g glucoză se formează:

A. doi moli de acid acetic;

B. un mol de etanol şi un mol de apă;

C. doi moli de etanol şi doi moli de dioxid de carbon;

D. un mol de etanol şi un mol de acid acetic;

E. un mol de etanol, un mol de dioxid de carbon şi doi moli de apă.

 

43.   

Īn molecula unei monozaharide se găsesc:

A. patru sau cinci grupări de alcool primar;

B. o grupare esterică;

C. doar atomi de carbon chirali;

D. o grupare carbonilică de tip aldehidă sau cetonă;

E. o grupare aminică și o grupare carboxilică.

44.   

Se dă schema de reacții:

Știind că compusul A are masa molară 93 g/mol și este o amină aromatică, compusul E, poate fi:

A. acidul 2-amino-5-nitrobenzensulfonic;

B. acidul 3-amino-2-nitrobenzensulfonic;

C. acidul 4-amino-2-nitrobenzensulfonic;

D. acidul 3-amino-5-nitrobenzensulfonic;

E. acidul 2-amino-4-nitrobenzensulfonic.

45.   

Se pot obține prin eliminarea unei molecule de apă īntr-o reacție de condensare următorii compuși cu EXCEPȚIA:

A. glicil-serina;

B. 3-penten-2-ona;

C. trietanolamina;

D. benzilidenacetofenona;

E. formiatul de izopropil.