SIMULAREA CONCURSULUI DE

 ADMITERE

7 MARTIE 2020

 

ASISTENȚĂ MEDICALĂ

Chimie

Varianta C

 

 

 

 

 

 

 

1.       

Pot avea loc următoarele reacții de condensare, cu EXCEPȚIA:

A. formaldehidă și fenol;

B. formaldehidă și LiAlH4;

C. formaldehidă și acetonă;

D. formaldehidă și 2,4-dinitrofenilhidrazină;

E. formaldehidă și acetofenonă.

2.       

Se dă schema de reacții:

Știind că compusul A are masa molară 93 g/mol și este o amină aromatică, compusul E, poate fi:

A. acidul 2-amino-5-nitrobenzensulfonic;

B. acidul 3-amino-2-nitrobenzensulfonic;

C. acidul 4-amino-2-nitrobenzensulfonic;

D. acidul 3-amino-5-nitrobenzensulfonic;

E. acidul 2-amino-4-nitrobenzensulfonic.

3.       

Se consideră un amestec format dintr-o alchenă și o alchină. Știind că au același număr de atomi de hidrogen și diferența dintre suma atomilor de hidrogen și suma atomilor de carbon este 5, cele două substanțe sunt:

A. propenă și butină;

B. butenă și pentină;

C. pentenă și hexină;

D. pentenă și butan;

E. etenă și propină.

4.       

Tripeptida ce produce prin arderea unui mol un volum de 50,4 L CO2 (0°C și 4 atm) este:

A. glutamil-cisteinil-glicina;

B. glicil-valil-glicina;

C. valil-alanil-glicina;

D. glicil-lisil-glicina;

E. glutamil-alanil-glicina.

5.       

La tratarea anilinei cu clorură de acetil īn prezența catalizatorului AlCl3 poate rezulta:

A. un aminoacid aromatic;

B.  un aminoacid alifatic;

C.  o aldehidă;

D. un derivat halogenat;

E.  p-amino-acetofenona.

6.       

Gazul metan este un component al următoarelor amestecuri cu EXCEPȚIA:

A. gaz de baltă;

B. gaze naturale;

C. gaze de sondă;

D. gaz de sinteză;

E. gaz grizu.

7.       

Alegeți afirmația FALSĂ:

A. peptida Ala-Ser-Gly-Val conține 4 legături peptidice;

B. serina și tirozina sunt hidroxi-aminoacizi;

C. peptida Gly-Gly nu prezintă enantiomeri;

D. adrenalina este un hormon derivat de la un aminoacid;

E. insulina are structură polipeptidică.

8.       

Acizii grași prezintă următoarele caracteristici, cu EXCEPȚIA:

A. au catena liniară;

B. au număr par de atomi de carbon;

C. pot conține maxim o legătură dublă īn moleculă;

D. au cel puțin patru atomi de carbon īn moleculă;

E. pot prezenta catenă nesaturată.

9.       

Īn molecula unei monozaharide se găsesc:

A. patru sau cinci grupări de alcool primar;

B. o grupare esterică;

C. doar atomi de carbon chirali;

D. o grupare carbonilică de tip aldehidă sau cetonă;

E. o grupare aminică și o grupare carboxilică.

10.   

Esterul ce conține 31,58% oxigen, provenit de la un acid monocarboxilic, monohidroxilic, cu nucleu aromatic și un alcool monohidroxilic alifatic saturat, este:

A. benzoatul de metil;

B. salicilatul de metil;

C. benzoatul de etil;

D. fenilacetatul de metil;

E. 3-hidroxibenzoatul de etil.

11.   

Selectați compusul care prin oxidare poate forma acidul propionic:

A. H3C-CH2-CH(OH)-CH3;

B. CH3-CH(OH)-CH3;

C.C6H5-CH(CH3)2;

D. HC≡C-CH3;

E. H2C=CH-CH3.

12.   

Pentru oxidarea a 5 moli de 2-metil-2-butenă īn mediu de acid sulfuric se utilizează un volum de 1,2 L soluție de KMnO4. Concentrația molară a soluției de KMnO4 este?

A. 5M;

B. 6M;

C. 0,5M;

D. 3M;

E. 2M.

13.   

Un amestec format din benzen și toluen se supune nitrării cu un amestec sufonitric. Selectați compusul care nu se poate forma īn amestecul de reacție:

A. 1,3,5-trinitrobenzen;

B. 2,4,6-trinitrotoluen;

C. 1,3-dinitrobenzen;

D. p-nitrotoluen;

E. 2,4-dinitroetilbenzen.

14.   

Se dă schema de reacții:

Știind că A este omologul primului termen din seria alchenelor, alegeți afirmația corectă:

A. compusul C este un derivat cu reactivitate crescută;

B. ambele reacții sunt reacții de adiție;

C. compușii B și C sunt izomeri;

D. compușii B și C au N.E. diferite;

E. compușii B și C au același conținut procentual īn brom.

15.   

Care este cantitatea de săpun care se obține din 890 g de tristearină, īn prezența hidroxidului de sodiu, dacă randamentul reacției este de 75%?

A. 688,5 g;

B. 918 g;

C. 875 g;

D. 545,5 g;

E. 764,5 g.

16.   

Tripeptida ce conține 20 atomi de hidrogen īn moleculă este:

A. glutamil-cisteinil-glicina;

B. glicil-valil-glicina;

C. valil-alanil-glicina;

D. glicil-lisil-glicina;

E. glutamil-alanil-glicina.

17.   

Cāți compuși cu formula moleculară C5H10O reduc reactivul Tollens (fără stereoizomeri)?

A. patru;

B. șapte;

C. cinci;

D. șase;

E. trei.

18.   

Se formează compuși cu caracter acid īn următoarele reacții, cu EXCEPȚIA:

A. hidroliza triclorofenilmetanului;

B. sulfonarea naftalinei;

C. reducerea acetofenonei cu LiAlH4;

D. reducerea nitrobenzenului;

E. hidroliza aspirinei.

19.   

Alegeți afirmația corectă:

A. īn molecula zaharozei există o legătură dicarbonilică;

B.  dizaharidele cu legătură monocarbonilică nu se oxidează cu reactivii Tollens și Fehling;

C.  oligo- și polizaharidele se obțin prin hidroliza monozaharidelor;

D. celuloza este formată din resturi de -glucopiranoză;

E.  glicogenul este polizaharida de rezervă a plantelor.

20.   

Cāți compuși cu formula moleculară C5H10O reduc reactivul Tollens (fără stereoizomeri)?

A. patru;

B. șapte;

C. cinci;

D. șase;

E. trei.

21.   

Un amestec conținānd 40% propan și 60% propină (procente masice) se supune combustiei. Volumul de aer (condiții normale, cu 20% oxigen) necesar combustiei totale a 100 g amestec de hidrocarburi, este:

A. 147,84 L;

B. 1181,04 L;

C. 53,76 L;

D. 591,36 L;

E. 107,52 L.

22.   

Prin clorurarea totală a toluenului īn poziție benzilică se obține:

A. clorură de benzil;

B. clorură de benziliden;

C. clorură de feniliden;

D. clorură de benzin;

E. clorură de benzmetil.

23.   

Compușii corespunzători formulei moleculare C5H12O care nu reacționează cu sodiu metalic sunt īn număr de (inclusiv stereoizomeri):

A. cinci;

B. opt;

C. șase;

D. șapte;

E. patru.

24.   

Compușii corespunzători formulei moleculare C5H12O care nu reacționează cu sodiu metalic sunt īn număr de (inclusiv stereoizomeri):

A. cinci;

B. opt;

C. șase;

D. șapte;

E. patru.

25.   

Se pot obține prin eliminarea unei molecule de apă īntr-o reacție de condensare următorii compuși cu EXCEPȚIA:

A. glicil-serina;

B. 3-penten-2-ona;

C. trietanolamina;

D. benzilidenacetofenona;

E. formiatul de izopropil.

26.   

Se dau următorii compuși: anilină (1), N-fenil-acetamidă (2), clorura de tetrametilamoniu (3), trimetilamina (4), p-toluidina (5). Au caracter bazic:

A. 1, 2, 5;

B. 1, 2, 4;

C. 2, 3, 4;

D. 1, 4, 5;

E. 1, 3, 5.

27.   

Hidrocarbura ce prezintă o diferență de 50 īntre conținutul īn carbon și conținutul īn hidrogen, exprimat īn procente de masă este:

A. metanul;

B. benzenul;

C. propina;

D. butena;

E. 1,4-pentadiena.

28.   

Se dau afirmațiile referitoare la compusul cu structura de mai jos:

1. se formează prin condensarea a trei aminoacizi;

2. conține două grupări carbonilice de tip cetonă;

3. īn reacția de hidroliză a unui mol sunt necesari 2 moli de H2O;

4. nu prezintă caracter amfoter;

5. prezintă doi atomi de carbon asimetric;

6. prezintă patru grupări aminice īn moleculă.

Sunt adevărate:

A. 1, 3, 4;

B. 1, 3, 5;

C. 2, 4, 6;

D. 2, 3, 5;

E. 4, 5, 6.

29.   

Selectați afirmația FALSĂ referitoare la compusul cu următoarea structură moleculară:

A. raportul atomic C:H = 3:7;

B. este un alcool secundar;

C. prin deshidratare poate forma 2-metil-2-pentena;

D. prezintă 4 enantiomeri;

E. are un atom de carbon chiral.

30.   

Prin fermentația alcoolică a 180 g glucoză se formează:

A. doi moli de acid acetic;

B. un mol de etanol şi un mol de apă;

C. doi moli de etanol şi doi moli de dioxid de carbon;

D. un mol de etanol şi un mol de acid acetic;

E. un mol de etanol, un mol de dioxid de carbon şi doi moli de apă.

 

31.   

Calculați volumul de benzen (r = 0,88 g/cm3) necesar pentru a obține 500 g DDT de puritate 70,9% (compus cu formula de mai jos), știind că reacțiile decurg cu un randament total de 50%.

A. 35,45 cm3;

B. 177,27cm3;

C. 354,54 cm3;

D. 709,09 cm3;

E. 118,18 cm3.

32.   

Numărul esterilor cu formula moleculară C6H12O2, care prin hidroliză acidă pot forma acidul formic (fără stereoizomeri) este:

A. cinci;

B. nouă;

C. opt;

D. șapte;

E. zece.

33.   

Alegeți afirmația corectă

A.polizaharidele sunt compuși organici cu importanță biologică rezultați prin polimerizarea monozaharidelor;

B.albumina face parte din categoria proteinelor conjugate, conținānd o grupare prostetică;

C.denaturarea proteinelor determină pierderea funcțiilor lor fiziologice;

D.sulfamidele sunt medicamente utilizate pentru acțiunea lor analgezică;

E.scorbutul este o manifestare a hipervitaminozei cu vitamina C.

34.   

Selectați reacția din care rezultă ca produs principal acidul lactic:

A. hidroliza propionitrilului;

B. adiția hidrogenului la acidul propenoic;

C. adiția clorului la acidul propenoic;

D. hidroliza nitrilului acidului 2-hidroxi-propenonic;

E. hidroliza nitrilului acidului 2-cloropropionic.

35.   

Se supune condensării crotonice un amestec de 100 g acetonă și 20 g H2SO4 96% (m/m) īntr-un sistem īnchis. Știind că la final īn sistem există 15,48 g apă, randamentul reacției și denumirea produsului principal de reacție sunt:

A. 100% și 4-metil-3-penten-2-ona;

B. 9,48% și 3-metil-3-penten-2-ona;

C. 50% și 3-metil-3-penten-2-ona;

D. 94,54% și 4-metil-3-penten-2-ona;

E. 100% și 3-metil-3-penten-2-ona.

36.   

Īn reacții Friedel-Crafts:

A.    pot participa doar derivați halogenați;

B.     un atom de carbon poate fi substituit cu o grupare acil;

C.     un atom de hidrogen de la atomi de carbon aromatici poate fi substituit cu un radical alchil;

D.    un atom de hidrogen de la atomi de carbon din catena laterală a unui compus aromatic poate fi substituit cu un radical acil;

E.     se poate obține vinilbenzenul.

37.   

Se dau următoriicompuși: o-crezol (1), m-xilen (2), ciclohexanol (3), ciclohexenă (4), acetilenă (5), 2-butină (6). Au caracter acid:

A. 2, 3, 5;

B. 2, 4, 5;

C. 1, 5, 6;

D. 3, 4, 6;

E. 1, 3, 5.

38.   

93g de anilină se supune reacțiilor de diazotare și cuplare, cānd se obțin 98,5 g de p-aminoazobenzen. Randamentul īntregului proces este:

A. 100%;

B. 50%;

C. 75%;

D. 25%;

E. 20%.

39.   

Alegeți afirmația corectă:

A. toți alcani sunt gaze cu miros neplăcut;

B. doar primii 4 termeni ai seriei alcanilor sunt gaze cu miros neplăcut;

C. izoalcanii au puncte de fierbere mai mari decāt n-alcanii corespunzători;

D. alcanii sunt substanțe nepolare;

E. alcanii au miros de sulf.

40.   

Selectați afirmația corectă referitoare la fenoli:

A. fenolii prezintă NE = 3;

B. gruparea -OH este legată de un atom de carbon hibridizat sp3;

C. primul compus din seria fenolilor este alcoolul benzilic;

D. gruparea -OH este legată la catena laterală a unei hidrocarburi aromatice;

E. gruparea funcțională -OH este legată de un nucleu aromatic.

41.   

Se dau următoarele afirmații referitoare la compușii carbonilici:

1. 1 mol de glioxal poate reacționa cu maxim 2 moli de 2,4-dinitrofenilhidrazină;

2. mentona se poate obține prin reducerea mentolului;

3. etanalul se poate folosi la obținerea bachelitei și a novolacului;

4. propenalul și acroleina sunt omologi;

5. formaldehida, acetaldehida și acetona sunt miscibile cu apa īn orice proporție.

Sunt FALSE:

A. 2, 3, 4;

B. 1, 2, 5;

C. 2, 3, 5;

D. 1, 3, 4;

E. 2, 4, 5.

42.   

Selectați afirmația corectă referitoare la fenoli:

A. fenolii prezintă N.E. = 3;

B. gruparea -OH este legată de un atom de carbon hibridizat sp3;

C. primul compus din seria fenolilor este alcoolul benzilic;

D. gruparea -OH este legată la catena laterală a unei hidrocarburi aromatice;

E. gruparea funcțională -OH este legată de un nucleu aromatic.

43.   

Compușii A, B și C sunt izomeri cu masa molară 108 g/mol și cu următoarea compoziție procentuală: 77,77% carbon, 7,40% hidrogen și 14,81% oxigen. Știind că: A nu reacționează nici cu Na, nici cu NaOH, B reacționează cu Na și cu NaOH, iar C nu reacționează cu NaOH, dar reacționează cu Na, identificați compușii.

A. 1-hidroxi-2-metilbenzen (A), o-crezol (B) și metoxibenzen (C);

B. timol (A), 1-hidroxi-2-metilbenzen (B) și metilbenzen (C);

C. metoxibenzen (A), o-xilen (B) și alcool benzilic (C);

D. metilbenzen (A), 1-hidroxi-2-metilbenzen (B) și metoxibenzen (C);

E. metoxibenzen (A), o-crezol (B), alcool benzilic (C).

44.   

Numărul izomerilor hexanului cu atomi de carbon terțiar este:

A. unu;

B. doi;

C. trei;

D. patru;

E. cinci.

45.   

Compusul cu raportul masic C:H = 8:1, obținut prin etoxilarea anilinei, este:

A. N-α-hidroxi-etil-anilina;

B. N,N-di(hidroxi-metil)-anilina;

C. N-β-hidroxi-etil-anilina;

D. N,N-di(β-hidroxi-etil)-anilina;

E. N,N-di(α-hidroxi-etil)-anilina.